tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

31
sierpnia
2018

39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Koncert Galowy III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Silesia Pokonkursowa wystawa fotografii “CYBERFOTO 2018” w Galerii ZPAF Katowice

przeglądaj wydarzenia:

baner promujący konkurs

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza
39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

I. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym /w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej/
- „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.
3. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.
4. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać maksymalnie do pięciu utworów.
5. Prace konkursowe należy przesłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej - wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ na adres sekretariatu konkursu w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.
7. W nadesłanej korespondencji /w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy/ należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.
9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia laureatów I,II,III nagród oraz ewentualnie wyróżnień w obu kategoriach konkursowych.
W szczególnych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać nagród bądź przyznać nagrody ex aequo.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.
11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej, planowanej w dniach 16-17 listopada 2018 r.
Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu.
2. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione, a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu /wyłącznie w celach promocyjnych/ w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach - bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
4. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.
5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Sekretariat konkursu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 65, 34 324 46 51,
tel /fax 34 324 94 81
e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl
rok@rok.czestochowa.pl
strona internetowa www.rok.czestochowa.pl  


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie zgłoszenia będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 39. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej zgodnie z Regulaminem, w tym ocena zestawów wierszy i sporządzenie protokołu przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród. Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów Konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród. Jeśli Laureat będzie nieobecny podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, wówczas organizatorzy skontaktują się w celu ustalenia terminu odbioru nagrody lub przekażą nagrodę pieniężną na konto Laureata. W tym celu należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej Konkursu drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia uczestnika małoletniego
Karta zgłoszenia uczestnika pełnoletniego

Oświadczenie laureata - w związku z decyzją organizatora o wypłacie przyznanych nagród finansowych na konta bankowe, prosimy laureatów (poinformowanych telefonicznie) o odesłanie na adres teatr@rok.czestochowa.pl skanów / zdjęć czytelnie wypełnionych i podpisanych oświadczeń dostępnych w załączniku.

Koncert Galowy III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Silesia Pokonkursowa wystawa fotografii “CYBERFOTO 2018” w Galerii ZPAF Katowice

przeglądaj wydarzenia: