tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

24
października
2017

Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

XXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny V Jurajska Jesień Muzyczna -

przeglądaj wydarzenia:

Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
towarzyszący 38. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. Haliny Poświatowskiej
Częstochowa, 2017

I. Organizator Konkursu: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

II. Cele Konkursu:
- zainteresowanie młodzieży formą poezji śpiewanej,
- stworzenie warunków do rozwijania młodzieżowej twórczości artystycznej,
- popularyzowanie dorobku polskich autorów,
- popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru,
- promowanie utalentowanej wokalnie młodzieży,
- uwrażliwienie na estetykę wykonania śpiewanych utworów.

III. Zasady programowe i organizacyjne oraz warunki uczestnictwa.
1. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w subregionie północnym województwa śląskiego (region częstochowski) oraz w Częstochowie.
2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
3. W Konkursie biorą udział soliści, dopuszczalne są też duety wokalne.
4. Każdy zgłoszony do Konkursu solista/duet zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów śpiewanych z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach lub prasie literackiej.
Szczególnie doceniane będą aranżacje muzyczne do wierszy Haliny Poświatowskiej.
Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo. Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument, można wystąpić z towarzyszeniem małego zespołu muzycznego (do trzech osób).
5. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 20 października br. na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa.
Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub na adres mailowy: teatr@rok.czestochowa.pl  
7. Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się w dniu 24 października br. od godz. 10.00 w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury, według kolejności, z jaką zostaną dostarczone karty zgłoszeń.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym oraz Koncert Laureatów zaplanowane są w dniu 16 listopada br. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury.

IV. Oceny zgłoszonych do Konkursu prezentacji dokonają powołani przez organizatora jurorzy. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru i interpretacja wybranych utworów,
- zgodność charakteru muzyki i tekstu poetyckiego,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców, dykcja i emisja głosu,
- oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
- inwencja twórcza,
- ogólne wrażenie artystyczne.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać żadnej nagrody lub przyznać nagrody ex aequo.
Decyzje jurorów są ostateczne.

V. Informacje dodatkowe. Postanowienia końcowe.
1. Przesłuchaniom konkursowym będą towarzyszyć konsultacje i warsztaty dla uczestników i ich opiekunów.
2. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają listy gratulacyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, po uprzednim powiadomieniu uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych za pomocą dostępnych technik fotograficznych i nagraniowych (audio, video) oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników w celach promocyjnych Konkursu.
5. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Organizatora www.rok.czestochowa.pl  
Informacje o Konkursie także pod numerami telefonów: 34 366-59-65, 34 324-46-51
Koordynator Konkursu: Dorota Musiał.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

XXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny V Jurajska Jesień Muzyczna -

przeglądaj wydarzenia: