tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

24
października
2016

Video, ergo sum - Widzę, więc jestem - II Regionalny Konkurs Filmowy dla Młodzieży

Video, ergo sum - Widzę, więc jestem - Finał II Regionalnego Konkursu Filmowego dla Młodzieży Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”

przeglądaj wydarzenia:

Regulamin
Regionalnego konkursu filmowego dla młodzieży
„Video, ergo sum” - Widzę, więc jestem

ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do tworzenia” filmowych portretów własnych”, gdzie wybrany temat narzuca pewną formułę postrzegania rzeczywistości, z drugiej umożliwia pokazanie różnorodności tego postrzegania. Konkurs ma być zachętą dla młodzieży do tworzenia filmowych ekspresji na zadany temat za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.
2. Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu na zadany temat: „Młodość”
3. Ukazanie, jak młodzież wykorzystuje nowe technologie w rozwijaniu swoich pasji;
4. Zachęcenie młodzieży do aktywności artystycznej w dziedzinie filmu z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
5. Promocja młodych talentów.

TEMAT KONKURSU
1. Tematem konkursu jest „Młodość”. Młodość to burzliwy okres życia, w trakcie którego przeżywamy pierwsze zauroczenia, głębokie fascynacje, wielkie rozczarowania , całe spektrum różnorodnych emocji. W trakcie młodości kształtujemy charakter i osobowość. Czas ten może jednak dla każdego przebiegać w sposób skrajnie odmienny ……
2. Oczekujemy na filmy, które w interesujący sposób przedstawiają motyw młodości.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół z województwa śląskiego
2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: I- Gimnazjum oraz II- Szkoły Ponadgimnazjalne przez jury powołane przez Organizatora konkursu.
3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 3 osoby).
4. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.
5. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15 minut.
6. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż , teledysk)
7. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest: 
wypełnienie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Metryki Filmu (Załącznik nr 2).
9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.
10. Przesłane filmy zostaną przez Organizatora poddane wstępnej selekcji.
11. Organizator przyzna maksymalnie 6 głównych nagród (rzeczowe lub finansowe)
w ww kategoriach: I nagroda-700 zł, II nagroda- 500 zł, III nagroda- 300 zł Możliwe jest także przyznanie wyróżnień (finansowych lub rzeczowych).Jednocześnie Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

ZGŁOSZENIA
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 24 października 2016r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
2. W przypadku pracy zbiorowej wypełnioną kartę zgłoszenia ma obowiązek złożyć każdy z autorów.
3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz poprzez wysłanie informacji na adres e-mailowy uczestnika. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz pokaz nagrodzonych filmów odbędzie się 3.11.2016 o godz.17.00 w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

PRAWA AUTORSKIE
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.   


 Do pobrania:

Regulamin
Karta zgłoszenia i metryka filmu

Video, ergo sum - Widzę, więc jestem - Finał II Regionalnego Konkursu Filmowego dla Młodzieży Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”

przeglądaj wydarzenia: